Thomas Fuchs logos & icons portfolio

Icons on various financial topics, Five Magazine