Thomas Fuchs logos & icons portfolio

Icons for Glamour Magazine's iPad app.