Thomas Fuchs logos & icons portfolio

Nuclear peace, The New York Times