Thomas Fuchs logos & icons portfolio

Logo for Meysel Style, Men's underwear