Thomas Fuchs portrait portfolio

Alice Cooper on Pete Townshend, Rolling Stone